انواع عقیده در رابطه با وجود خدا

خدا باور

به کلیه افرادی اطلاق می‌شود که عامل خلقت, و جهان را موجودی دانا و قدرت مند می‌دانند.

خدا باوری خود به شاخه ها و ادیان مختلفی تقسیم می‌شود.

ندانم گرا

به افرادی اطلاع می‌شود که نه وجود خداوند را رد می‌کنند نه تائید, بله موقتا, دلیلی برای باور به خدا یا رد وجود خدا نداشته اند.

بی خدایی

تفکری است که با قطعیت وجود هرگونه خدا را رد می‌کند, و جهان را بدون خالق می‌داند.

بی‌خدا-ندانم گرا

بی‌خدا-ندانم‌گرا یا agnostic theism به نوعی شامل خدا نا باوری و ندانم گرایی می‌شود, و تفکری با پیش فرض نفی و رد و عدم وجود است, و از آنجا که نمی‌داند خالقی هست یا نیست, پیش فرض را بر عدم وجود خالق می‌گذارد, و خلقت را رد می‌کند.

Comments

No Comments