تعریف آگاهی و خود آگاهی

خود آگاهی یا consciousness عبارت است از یک خویشتن‌آگاهی (ادراک درون خود) یا self-consciousness و ادراک محیط بیرون خود یا awareness؛ انسان, تنها موجودی است که دارای self-consciousness است.

منظور از self-consciousness یک awareness شدید از ماهیتی به نام خود یا self است.

Comments

No Comments