خدا باور به کلیه افرادی اطلاع می‌شود که عامل خلقت, و جهان را موجودی دانا و قدرت مند می‌دانند. ندانم گرا به افرادی اطلاع می‌شود که نه وجود خداوند را رد می‌کنند نه تائید, بله موقتا, دلیلی برای باور ب...