خدا باور به کلیه افرادی اطلاع می‌شود که عامل خلقت, و جهان را موجودی دانا و قدرت مند می‌دانند. ندانم گرا به افرادی اطلاع می‌شود که نه وجود خداوند را رد می‌کنند نه تائید, بله موقتا, دلیلی برای باور ب...
منظور از باور چیزی ایت که ما اعتقاد به حقیقت آن داریم. درست به باور هایی می‌گویند که بدون استدلال و منطق درست صحیح می‌شوند. غلط به باور هایی می‌گویند که حقیقت ندارند و منطبق بر واقعیت نیستند. علم ع...
استقرائی استنتاج استقرائی نوعی از استنتاج است که در آن از جزء به کل می‌رسیم. قیاسی استنباطی