سنت قولی به حکمی گفته می‌شود که از عمل پیامبر استنتاج می‌شود. سنت فعلی به حکمی گفته می‌شود که از عمل پیامبر استنتاج می‌شود. سنت تقریری به حکمی می‌گویند که از سکوت پیامبر در مقابل عمل صحابه استنتاج....