خود آگاهی یا consciousness عبارت است از یک خویشتن‌آگاهی (ادراک درون خود) یا self-consciousness و ادراک محیط بیرون خود یا awareness؛ انسان, تنها موجودی است که دارای self-consciousness است. منظور از...